FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    Amenzi astronomice pentru salariații feroviari


12 ianuarie 2011

Printr-un proiect de Ordonanță a Guvernului, Ministerul Transporturilor se pregătește să pună jugul pe salariații feroviari prin instituirea unor amenzi astronomice.

Astfel, în data de 5 ianuarie 2012, pe site-ul ministerului a fost publicat proiectul de Ordonanță a Guvernului "privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul", la adresa: http://www.mt.ro/transparenta/2012/ianuarie/1_05.01.html. Proiectul de act normativ instituie amenzi noi astfel:

Art. 3. (1) - Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, se
sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.150 lei la 10.350 lei, faptele prevăzute la pct 1 - 17;
b) cu amendă de la 4.600 lei la 29.900 lei, faptele prevăzute la pct 18 - 24;
c) cu amendă de la 8.050 lei la 50.600 lei, faptele prevăzute la pct 25 - 46;
(2) - Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane juridice, se
sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 3.450 lei la 20.700 lei, faptele prevăzute la pct 1 - 17;
b) cu amendă de la 8.050 lei la 60.950 lei, faptele prevăzute la pct 18 - 24;
c) cu amendă de la 16.100 lei 100.000 lei, faptele prevăzute la pct 25 - 46;.
 

Față de prevederile OG 39/2000, cuantumul amenzilor a fost mărit în mod inadmisibil de 11 ori, atât pentru salariați, cât și pentru angajatori, ajungându-se, la maximum, la o sancțiuni de jumătate de miliard de lei vechi pentru salariați, respectiv echivalentul a 25 de salarii medii din sistemul feroviar. Un salariat va trebui să muncească 6 ani pentru a putea plăti o astfel de amendă, dacă între timp nu primește alta.

Pe lângă faptul că pentru abaterile descrise de actul normativ salariații sunt sancționați de două ori, o dată administrativ și a doua oară contravențional, se instituie astfel o formă modernă de iobăgie.

Ciudat este faptul că nici ordonanța veche și nici noul proiect de ordonanță nu prevăd nici un fel de sancțiune pentru cei care provoacă distrugeri infrastructurii feroviare și materialului rulant prin sustrageri de piese, cabluri, etc, care provoacă pagube mult mai mari în sistemul feroviar decât abaterile salariaților.

Federația Mecanicilor de Locomotivă va solicita Ministerului Transporturilor retragerea acastui proiect de act normativ din circuitul legislativ și discutarea lui cu partenerii sociali.

 

 

Prezentăm în continuare proiectul actului normativ:

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
 
ORDONANŢA GUVERNULUI
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi
sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroulÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr.
284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă,

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 39 / 2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte
contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 200/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte ale persoanelor fizice şi juridice care, în
desfăşurarea activităţilor de transport feroviar, încalcă normele privind siguranţa circulaţiei,
securitatea transporturilor, calitatea produselor şi a serviciilor, precum si protecţia mediului:
1. neasigurarea în spaţiile afectate transportului feroviar public din staţiile de cale ferată si de
metrou a cerinţelor tehnice si de întreţinere impuse instalaţiilor de iluminat, încalzit, informare şi
avizare a publicului călător, ventilaţie, distribuţie a apei potabile şi evacuare a apelor uzate,
precum şi neîntreţinerea şi neasigurarea funcţionării grupurilor sanitare;
2. punerea în circulaţie a trenurilor de călători sau de metrou fară să fie asigurată în vagoane
funcţionarea instalaţiilor sanitare, de incălzire, iluminat, ventilaţie şi climatizare sau, după caz,
fară a fi salubrizate şi dotate cu materiale igienico-sanitare;
3.neîntocmirea fişei postului pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi /
sau neintroducerea în fişa postului a obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în reglementările
specifice pentru acest personal;
4. efectuarea serviciului de către personalul cu responsabilitaţi în siguranţa circulatiei fară
respectarea prevederilor din fişa postului cu privire la: organizarea şi conducerea circulaţiei
trenurilor, autorizarea si efectuarea manevrelor, inclusiv a mijloacelor de intervenţie, conducerea
vehiculelor feroviare motoare, manipularea instalaţiilor de control al circulaţiei sau a
echipamentelor de siguranţă, efectuarea programelor de control stabilite;
5. nerespectarea normelor admise la linii, schimbătoare de cale şi poduri, tuneluri, viaducte şi
podeţe; 6. nesemnalizarea trenurilor şi, respectiv, a zonelor unde se efectuează lucrari la liniile de cale
ferată şi instalaţiile feroviare;
7. neasigurarea contra fugirii a vehiculelor aflate în stationare pe liniile de cale ferată;
8. executarea de lucrari la linie pe calea ferată fără joante în perioada temperaturilor ridicate,
fără efectuarea verificarilor temperaturii din şina sau neoprirea acestora la temperatura maxima
admisă de lucru;
9. transportul mărfurilor în mijloace de transport, fără ca acestea să fie fixate şi asigurate;
10. conducerea trenurilor de către mecanicul de locomotivă şi automotor fără respectarea
înscrisurilor din livretele de mers, BAR şi ordinul de circulaţie ;
11. neînscrierea în ordinul de circulaţie a condiţiilor de circulaţie a trenului şi a executării
operaţiunilor de manevră;
12. neefectuarea probelor de frână conform reglementărilor specifice sau efectuarea acestora
de către personal neautorizat;
13. nerespectarea conditiilor înscrise în ordinul de circulaţie;
14. staţionarea mijloacelor de transport în care sunt încărcate mărfuri periculoase în alte locuri
decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare a staţiei;
15. nesupravegherea activitaţilor privind circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor, precum
şi neîntocmirea dosarelor de investigare privind trenurile de călatori si marfă care au fost
îndrumate sau au circulat fară a respecta mersul de tren stabilit;
16. punerea la dispozitia clienţilor, pentru încărcarea mărfurilor, a unor mijloace de transport
care nu pot asigura integritatea si păstrarea calitaţii mărfurilor în timpul derulării contractului de
transport;
17. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri, defecţiuni şi degradări care nu sunt notificate;
18. solicitarea sau ieşirea cu întârziere a mijloacelor de intervenţie în cazul accidentelor sau
incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul, înzapezirilor, precum si
nerespectarea programului de lucru stabilit;
19. neîntocmirea sau întocmirea fară respectarea reglementărilor legale în vigoare a dosarelor
de investigare a accidentelor si a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul;
20. neîncadrarea sau încadrarea eronată a accidentelor sau a incidentelor în activitatea de
transport feroviar şi cu metroul sau neefectuarea şi nerespectarea măsurilor şi termenelor
stabilite în dosarele de investigare;
21. efectuarea de către agenţii economici de activitaţi privind operaţiuni de manevră,
transpunere, transbordare sau intermediere a transporturilor feroviare prin case de expediţie, fără
a deţine licenţă;
22. neaplicarea măsurilor stabilite pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a
controalelor sau inspecţiilor de stat efectuate de către personalul autorizat;
23. refuzul personalului de a da relaţii sau de a rămâne la dispoziţia comisiilor de investigare a
accidentelor sau a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul;
24. refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, în incinta unităţilor agenţilor
economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar;
25. desfiinţarea LFI fără respectarea legislaţiei în vigoare;
26. refuzul personalului agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar de
a prezenta organelor competente, potrivit legii, datele, informaţiile şi documentele solicitate sau
netransmiterea acestora;
27. neactualizarea planului tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată;
28. efectuarea de activităti de transport feroviar în staţiile de cale ferată fară respectarea
prevederilor din planul tehnic de exploatare a staţiei; 29. neefectuarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor planificate la vehicule de cale ferată şi de
metrou la termenele prevazute în reglementările specifice în vigoare;
30. neefectuarea la termen a lucrărilor de revizie sau reparaţii a subsistemelor structurale ale
sistemului feroviar prevăzute în programele aprobate;
31. neefectuarea verificarii condiţiilor tehnice la vehicule sau la subsistemele structurale ale
sistemului feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare;
32. introducerea în compunerea trenurilor şi punerea în circulaţie a vehiculelor care nu
îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare;
33. menţinerea în exploatare a vehiculelor şi a elementelor infrastructurii feroviare la care nu
s-au efectuat reviziile şi reparaţiile planificate la termenele scadente, precum şi a vehiculelor cu
durata normată de funcţionare depaşită;
34. neîndeplinirea condiţiilor tehnice de funcţionare a staţiilor de cale ferată şi de metrou;
35. instruirea profesională şi autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
în centre neautorizate;
36. punerea în exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv a componentelor
instalaţiilor de semnalizare, de control al circulaţiei şi de alimentare cu energie electrică aferente
căii ferate, fără efectuarea recepţiei tehnice sau fără ca acestea să fie autorizate din punct de
vedere tehnic cu ocazia construirii, modernizării sau reparării acestora;
37. utilizarea de personal cu responsabilitaţi în siguranţa circulaţiei care nu este apt medical,
apt psihologic, calificat sau autorizat, după caz, pentru funcţia pe care o îndeplineşte sau
activitatea pe care o desfăşoara la întreţinerea, repararea şi exploatarea infrastructurii feroviare şi
a vehiculelor;
38. utilizarea în activităţile de calificare, formare profesională continuă, evaluarea
competenţelor profesionale şi autorizare, a personalului fără atestat;
39. utilizarea în cadrul desfăşurării activitaţilor de transport feroviar a vehiculelor care nu sunt
înmatriculate, inscriptionate sau autorizate, conform reglementărilor în vigoare;
40. permiterea accesului pe infrastructura feroviară publică a operatorilor de transport feroviar
care nu deţin, cumulativ, licenţă de transport şi certificat de siguranţă sau punerea în circulaţie a
vehiculelor neînmatriculate sau neprevăzute în anexa la certificatul de siguranţă ;
41. furnizarea de produse sau servicii fără respectarea reglementarilor specifice obligatorii
pentru furnizorii feroviari cu privire la autorizarea/certificarea de conformitate, omologarea,
agrementarea tehnică sau inspecţia tehnică ;
42. achiziţionarea sau utilizarea în activităţile de construcţie, modernizare, reparare, întreţinere
şi exploatare a vehiculelor şi a infrastructurii feroviare a produselor sau a serviciilor fără
respectarea reglementarilor specifice obligatorii cu privire la autorizarea/certificarea de
conformitate, omologarea, agrementarea tehnică sau inspecţia tehnică ;
43. utilizarea de laboratoare, standuri şi dispozitive speciale pentru încercarea şi verificarea
caracteristicilor determinante pentru siguranţa circulaţiei ale produselor feroviare, fără ca acestea
să fie autorizate, atestate sau recunoscute, după caz, de catre Autoritatea Feroviară Română -
AFER;
44. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţelor, autorizaţiilor,
certificatelor, atestatelor sau agrementelor emise de către Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii sau de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;
45. executarea de lucrări neautorizate în zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate, fără
autorizaţie eliberată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii sau nerespectarea
condiţiilor impuse prin autorizaţie; 46. transportul mărfurilor periculoase fără a respecta condiţiile impuse de reglementările în
vigoare.

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
”Art. 3. (1) - Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, se
sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.150 lei la 10.350 lei, faptele prevăzute la pct 1 - 17;
b) cu amendă de la 4.600 lei la 29.900 lei, faptele prevăzute la pct 18 - 24;
c) cu amendă de la 8.050 lei la 50.600 lei, faptele prevăzute la pct 25 - 46;
(2) - Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane juridice, se
sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 3.450 lei la 20.700 lei, faptele prevăzute la pct 1 - 17;
b) cu amendă de la 8.050 lei la 60.950 lei, faptele prevăzute la pct 18 - 24;
c) cu amendă de la 16.100 lei 100.000 lei, faptele prevăzute la pct 25 - 46;.

Art. II. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC 

 

 

 

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]