FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Pagina Anterioară Site Nou Legături International LEX Locomotive

    CFR Călători


 

DOSAR NR.2O82/2005

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE

DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa civilă nr.24

Şedinţa publică de la 08 iunie 2005

Curtea compusă din:

 

PREŞEDINTE Simona Cristescu

GREFIER        Maria Bîtculescu

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de suspendare a grevei formulate de petenta Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători ,, CFR Călători" SA în contradictoriu cu intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane, Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România şi Federaţia Sindicatelor Transportatoritor Feroviari din România.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă petenta Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători ,,CFR Călători" SA prin consilier juridic Papa Traian în baza delegaţiei de reprezentare nr.19/1/2005 depusă la dosar-fila 38, intimatele Federaţia

Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Feaderaţia Mecanicilor de Locomotivă din România prin avocat Negru Mihaela în baza împuternicirii avocaţia1e nr.33617/08.06.2005 depusă la dosar-fila 55 şi Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România prin consilier juridic Ciobănoiu Florin în baza împuternicirii de reprezentare nr.72/08.06.2005 depuse la dosar-fila 56.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţa, după care,

Se prezintă în instanţă doamna consilier juridic Stan Ştefania pentru Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în baza delegaţiei de reprezentare nr.20/2316/08.06.2005 depuse la dosar-fila 57, care învederează Curţii că înţelege să formuleze cerere de intervenţie în interes propriu, depunând la dosar cererea formulată, procedând la comunicarea a câte un exemplar pentru fiecare parte în cauză.

Curtea, în şedniţă publică acordă cuvântul reprezentantului legal al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu, sub aspectul admisibilitaiţi formulării prezentei cereri.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin consilier juridic Stan Ştefania, având cuvântul în susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu formulate în scris la acest termen, arată că, având în vedere calitatea de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, conform art.4 din HG nr.412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Transporturilor stabileşte organizarea regională a transporturilor feroviare, asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului feroviar, iar în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat în domeniul transporturilor, exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar, are obligaţia de a asigura transportul public.

Faţă de cele susţinute, apreciază că prin greva generată de sindicatele feroviare a fost periclitat traficul feroviar, siguranţa, confortul şi eficienţa activităţilor economice ale utilizatorilor de transport feroviar şi implicit acţionarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Petenta Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ;,CFR Călători" SA prin consilier juridic Papa Traian, având cuvântul, arată că nu se opune încuviinţării în principiu a cererii de intervenţie în interes propriu formulată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu condiţia ca aceasta sa nu ducă la tergiversarea soluţionării cauzei, întrucât conform art.55 din Legea nr.168/1999 cererile de suspendare a grevei se judecă în regim de urgenţă, iar dacă prin admiterea acesteia se întârzie judecarea pricinii, solicită ca prezenta cerere să se soluţioneze separat.

Intimata Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România prin consilier juridic Ciobănoiu Florin, având cuvântul, înţelege să invoce excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, având în vedere şi dispoziţiile art.55 din Legea nr.168/1999 care au un caracter special şi se referă la conducerea salariaţilor, iar în Hotărârea de organizare a Ministerului nu sunt prevăzute în mod expres atribuţii în această materie.

Intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România prin avocat Negru Mihaela, având cuvântul, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, astfel cum a fost invocată de intimata Federaţia Sindicatelor Transporturilor Feroviari din România prin reprezentantul său legal.

Curtea, deliberănd, respinge în principiu cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin reprezentant legal, apreciind că în cauză nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art.49 şi următoarele c.pr.civ. căt şi art.55 din Legea nr.168/1999, considerând că prezenta cerere nu este admisibilă având în vedere natura juridică a cauzei deduse judecăţii.

Parţile prezente, întrebate fiind, arată că nu au alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă părţilor prezente cuvântul în susţinerea şi combaterea cererii de suspendare a grevei.

Petenta Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ,,CFR Călători" SA prin consilier juridic Papa Traian, având cuvântul, arată că în condiţiile unei greve active se perturbă întreaga activitate în sistemul feroviar şi se poate periclită sănătatea oamenilor, avându-se în vedere şi situaţia de notorietate privind inundaţiile produse pe anumite zone in care singurul mijloc de transport este calea ferată.

Faţă de această situaţie, apreciază că se impune admiterea cererii de suspendare a grevei propriu-zise, pe un termen de 30 de zile, iar conflictul de interese se poate soluţiona pe cale administrativă, invocându-se dispoziţiile art.55 din Legea nr.168/1999.

Intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România prin avocat Negru Mihaela, având cuvantul, arată că susţinerile petentei prin motivele invocate în conţinutul cererii de suspendare a grevei sunt total neîntemeiate, întrucât în cauză au fost respectate dispoziţiile art.66 din Legea nr.168/1999 privind asigurarea serviciilor esenţiale de cel putin o treime din activitatea normală şi faţă de acest aspect, apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile de suspendare a grevei, avându-se în vedere şi împrejurarea că în acest mod s-a avut în vedere factorul uman, în sensul de a nu pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Totodată, intimatele prin avocat, mai arată că prin procesul verbal încheiat la data de 06.06.2005 între Federaţiile în cauză şi Administraţie s-a menţionat fără echivoc în ce constă acea treime şi care sunt serviciile efectuate, şi chiar posibilitatea de a se suplimenta numarul de trenuri în cazul extinderii zonelor calamitate prin inundaţii şi in raport de acest proces verbal, apreciază că greva declanşată este perfect legală iar cererea de suspendare este neîntemeiată.

În cazul în care, cererea dedusă judecăţii ar fi admisă, ar însemna că niciodată să nu poată fi declanşată vre-o grevă la calea ferată fiind afectate într-un fel sau altul interesele călătorilor şi că nu pot exista conflicte de interese, iar pe de alta parte, imposibilitatea satisfacerii revendicărilor salariaţilor pe calea legală a grevei, considerând că dacă, nu se poate declanşa o grevă nu se poate constata că există conflicte de interese.

Un alt aspect invocat de petentă prin cererea formulata, este acela al perioadei de suspendare de 30 de zile, timp în care administraţia poate negocia şi găsi soluţii pentru stingerea conflictului de interese, eventual, prin elaborarea unor proiecte de acte normative, însă, au existat dezbateri şi anterior declanşării grevei, neajungându-se la nici o soluţie.

Concluzionând, arată că suspendarea grevei declanşate nu aduce nici o schimbare în privinţa urmărilor ce vor avea loc indiferent de data la care va începe greva, acum sau după cele 30 de zile, întrucât vor exista disfunctionalităţi în mersul curent al activităţii societăţii, motiv pentru care, solicită respingerea cererii de suspendare a grevei ca neîntemeiată, depunându-se la dosar concluzii scrise.

Intimata Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România prin consilier juridic Ciobănoiu Florin, având cuvântul, arată că cererea de suspendare a grevei formulată de petentă, nu este întemeiată pentru că nu se aduce nici un argument în susţinerea ei şi consideră că legiuitorul a stabilit clar cadrul legal de desfăşurare a grevei prin prisma dispoziţiilor art.66 din Legea nr.168/1999, privind asigurarea treimii obligatorii pentru desfaşurarea activitaţii, pentru a nu se pune în pericol viata şi sănătatea oamenilor, acoperindu-se acel minim de o treime din activitate.

Mai mult decât atât, intimata prin consilier juridic, arată că pericolul susţinut de petentă nu este dovedit şi consideră că prin introducerea prezentei cereri, petenta nu face altceva decat să impiedice dreptul salariatilor la declanşarea grevei.

Faţă de cele susţinute, solicită respingerea cererii de suspendare a grevei ca neîntemeiată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel la 6.06.2005 petenta S.N.C.F. - C.F.R. CĂLĂTORI - S.A. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu intimatele FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMÂNIA, FEDERAŢIA SINDICATELOR RAMURII VAGOANE şi FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTURILOR FEROVIARI să dispună prin hotărârea care se va pronunţa suspendarea grevei anunţate cu începere din 8.06.2005, ora: 7,00 pe un termen de 30 de zile.

În motivarea cererii petenta a susţinut că declanşarea grevei este de natură să puna în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor pentru următoarele considerente:

1. transportul feroviar public de călători este un sector strategic de interes naţional, esenţial pentru societate şi contribuie la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor şi bunurilor în ţară şi în trafic internaţional şi îndeplineşte sarcini specifice de apărare a ţării;

2. există posibilitatea ca, din cauza aglomerării, lipsei anumitor legături în trafic şi condiţiilor meteorologice instabile, anumitor persoane aflate într-o stare de necesitate (afecţiuni cardiovasculare, femei gravide, persoane în vârstă) să le fie pusă în pericol sănătatea sau viaţa. De asemenea petenta a mai arătat că avarierea infrastructurii unitare în urma inundaţiilor face ca în unele situaţii transportul pe calea ferată să fie singura modalitate de transport public, greva având consecinţe directe asupra publicului călător de natură să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor.

Petenta a mai susţinut că în măsura în care instanţa ar admite cererea de suspendare în acest interval administraţia, organizatorii şi conducătorii grevei ar căuta, într-o procedură de urgenţă, soluţia pentru stingerea conflictului de muncă, eventual prin elaborarea unor acte normative care să facă posibilă această rezolvare.

Analizand actele şi lucrările dosarului Curtea reţine următoarele:

Intimatele au notificat-o pe petentă privind declanşarea grevei generale începănd cu data de 8.06.2005 aşa cum rezultă din adresa depusă la dosar.

Curtea constată că, greva este o expresie a existenţei unui conflict colectiv de muncă, iar dreptul la grevă este recunoscut şi garantat de art.43 din Constituţia României şi de prevederile Pactului Internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale în art.8, la care România este parte şi care face parte din dreptul intern al statului român.

Condiţiile de declanşare şi de desfaşurare a grevei sunt prevăzute şi reglementate de dispoziţiile Legii nr.168/1999, in cazul conflictului colectiv de muncă ce are ca obiect interesele cu caracter profesional social şi economic ale salariaţilor denumit şi conflict de interes conform art.4 din Legea nr.168/1999 acesta se poate declanşa în condiţiile art.12 lit. b în situaţia în care unitatea nu acceptă revendicările formulate de salariaţi.

Legea nr.168/1999 reglementează, de asemenea, cazurile în care controlul jurisdicţional al instanţelor de judecată se exercită în privinţa posibilităţii suspendării grevei conform art.55 din lege sau a încetării grevei conform art.58 şi următoarele din lege.

În speţa dedusă prezentei judecăţi, Curtea a fost investită conform art.55 cu o cerere de suspendare a grevei.

Condiţiile de suspendare a grevei prevăzute de legea în vigoare sunt de strictă interpretare şi aplicare şi vizează situaţia în care prin continuarea grevei s-ar pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Este adevărat că dispoziţiile legii anterioare, Legea nr.15/1991, abrogată 1a apariţia Legii nr.168/1999 prevedeau în art.30 un cadru mai larg în care se putea aprecia asupra suspendării, respectiv afectarea intereselor majore pentru economia naţională sau intereselor de ordin umanitar.

In speţă însă, petenta este ţinută a demonstra incidenţa cazurilor determinate de dispoziţiile art.55.

Faţă de acest cadru legal care a fost investită, Curtea apreciază că petenta nu a dovedit prin susţinerile sale existenţa unor situaţii de natură a pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Astfel, caracterul strategic al transportului feroviar public de călători şi importanţa sa în activitatea economiei naţionale şi în cea de apărare a ţării nu sunt aspecte de natură a demonstra periclitarea vieţii şi sănătăţii oamenilor, ci cel mult afectarea unor interese economice naţionale, condiţie ce nu mai figurează, de lege lata, între cele în raport cu care se poate dispune suspendarea.

De asemenea posibilitatea ca întreruperea transportului feroviar de călători să afecteze persoane aflate într-o stare de sănătate precară nu poate atrage aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.55 din Legea nr.168/1999 întrucât, faţă de afirmaţia cu caracter generic, nu s-a demonstrat existenţa unei legături de cauzalitate directe între lipsa unui mijloc de transport şi agravarea unei stări de boală sau a unei indisponibilităţi dat fiind faptul că nu s-a dovedit că transportul feroviar este unica posibilitate de deplasare a unei persoane, iar conform protocolului încheiat, este asigurată o treime din activitatea de transport.

Nici susţinerea în sensul că în urma inundaţiilor a fost avariată infrastructura astfel încât transportul feroviar reprezintă singura modalitate de acces în zonă nu este o situaţie de natură a dovedi îndeplinirea condiţiilor legale întrucât nu s-a administrat nici o probă în acest sens, iar pe de altă parte, din protocolul încheiat între părţi în aplicarea art.66 din lege s-a convenit posibilitatea suplimentării pentru zonele calamitate a mijloacelor de transport feroviar.

De asemenea nici imprejurarea că în termenul de 30 de zile s-ar soluţiona conflictul colectiv de muncă nu este de natură a constitui un argument în susţinerea cererii de suspendare întrucât nu prezintă relevanţă faţă de condiţiile prevăzute de lege, a căror incidenţă Curtea este ţinută constata.

Faţă de aceste împrejurări, Curtea apreciază că în cauză petenta nu a învederat aspecte de natură a dovedi incidenţa dispoziţiilor prevăzute de art.55 din Legea nr.168/1999 şi în consecinţă va respinge cererea de suspendare a grevei ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge cererea de suspendare a grevei formulată de petenta SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI „C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A. în contradictoriu cu intimatele FEDERAŢIA SINDICATELOR RAMURII VAGOANE, FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMÂNIA şi FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI DIN ROMÂNIA, ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedintă publică azi 8 iunie 2005.

 

 

PREŞEDINTE,

Simona Cristescu

 

GREFIER,

Maria Bîtculescu

 

 

 

 

 

Red.C.S.

Dact.I.P.

2 ex./13.06.2005

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]