FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Pagina Anterioară Site Nou Legături International LEX Locomotive

    CFR Marfă


 

DOSAR NR.2083/2005

 

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE

DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa civilă nr.25

Şedinţa publică de la 08 iunie 2005

Curtea compusă din:

PREŞEDINTE Simona Cristescu

GREFIER        Maria Bîtculescu

 

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de suspendare a grevei formulate de petenta Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă ,, CFR Marfă" SA în contradictoriu cu intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane, Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România şi Federaţia Sindicatelor Transportatoritor Feroviari din Romănia.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă petenta Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă ,,CFR Marfă" SA prin consilier juridic Traciuc Suzana în baza delegaţiei de reprezentare nr.1579/2005 depusă la dosar-fila 11, intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Feaderaţia Mecanicilor de Locomotivă din România prin avocat Negru Mihaela în baza împuternicirii avocaţia1e din 08.06.2005 depusă la dosar-fila 22.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţa, după care,

Se prezintă în instanţă doamna consilier juridic Stan Ştefania pentru Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în baza delegaţiei de reprezentare nr.20/2314/08.06.2005 depuse la dosar-fila 23, care învederează Curţii că înţelege să formuleze cerere de intervenţie în interes propriu, depunând la dosar cererea formulată, procedând la comunicarea a câte un exemplar pentru fiecare parte în cauză.

Curtea, în şedniţă publică acordă cuvântul reprezentantului legal al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu, sub aspectul admisibilitaiţi formulării prezentei cereri.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin consilier juridic Stan Ştefania, având cuvântul în susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu formulate în scris la acest termen, arată că, având în vedere calitatea de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, conform art.4 din HG nr.412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Transporturilor stabileşte organizarea regională a transporturilor feroviare, asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului feroviar, iar în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat în domeniul transporturilor, exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar, are obligaţia de a asigura transportul public.

Faţă de cele susţinute, apreciază că prin greva generată de sindicatele feroviare a fost periclitat traficul feroviar, siguranţa, confortul şi eficienţa activităţilor economice ale utilizatorilor de transport feroviar şi implicit acţionarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Având în vedere cele expuse, arată că pentru a se soluţiona favorabil revendicările sindicatelor, ar trebui modificată Hotărârea nr.145/2005 prin care s-a adoptat bugetul şi in acest fel ar fi încălcate dispoziţiile art.8 din Legea nr.168/1999, care prevăd că nu pot constitui obiect al conflictelor de interese revendicările salariaţilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ.

Petenta Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" SA prin consilier juridic Traciuc Suzana, având cuvântul, arată că nu se opune încuviinţării cererii de intervenţie în interes propriu formulată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu condiţia ca judecata ei să nu ducă la tergiversarea soluţionării prezentei cereri.

Intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Federatia Mecanicilor de Locomotivă din România prin avocat Negru Mihaela, având cuvântul, solicită respingerea cererii de intervenţie în interes propriu, intrucât dispoziţiile Legii nr.168/1999 prevăd foarte clar care sunt părţile ce pot sta în astfel de pricini.

Curtea, deliberând, respinge în principiu cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin reprezentant legal, apreciind că în cauză nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art.49 şi următoarele c.pr.civ. cât şi ale art.55 din Legea nr.168/1999, considerând că prezenta cerere nu este admisibilă având în vedere natura juridică a cauzei deduse judecăţii.

Părţile prezente, întrebate fiind, arată că nu au alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă parţilor prezente cuvântul în susţinerea şi combaterea cererii de suspendare a grevei.

Petenta Societatea Naţională de transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" SA prin consilier juridic Traciuc Suzana, având cuvântul, solicită a se constata că cererea dedusă judecăţii este pe deplin întemeiată pe dispoziţiile art.55 din Legea nr168/1999 prin declanşarea grevei în această zi.

De asemenea, petenta prin consilier juridic, arată că prin Hotărârea de Guvern nr.582/1998 privind înfiinţarea SNTFM CFR Marfă SA, aceasta desfăşoară activităţi de interes public naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării privind efectuarea transportului de marfa în trafic intern şi internaţional.

Faţă de acest aspect şi indiferent de existenţă sau neexistenţă acestei greve, CFR Marfă SA este singura cale feroviară de transporturi de păcură şi lemne, iar cu privire la zone calamitate, arată că CFR Marfă SA este singura societate care transportă materiale de construcţii şi alimente pentru persoanele situate în aceste zone.

În ceea ce priveşte aspectul punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii persoanelor, arată că în dispoziţiile Legii nr.168/1999 este prevazută posibilitatea acestui pericol şi faţă de aspectele prezentate, apreciază că prin declanşarea acestei greve este pusă în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor.

Concluzionând, solicită admiterea cererii de suspendare astfel cum a fost formulată şi solicită să se dispună suspendarea grevei generale declarate de cele doua federaţii pe o perioadă de 30 de zile.

Intimatele Federaţia Sindicatelor Ramurii Vagoane şi Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România prin avocat Negru Mihaela, având cuvântul, arată că susţinerile petentei prin motivele invocate în conţinutul cererii de suspendare a grevei sunt total neîntemeiate, întrucat în cauză au fost respectate dispoziţiile art.66 din Legea nr.168/1999 privind asigurarea serviciilor esenţiale de cel puţin o treime din activitatea normală şi faţă de acest aspect, apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile de suspendare a grevei, avăndu-se în vedere şi împrejurarea că s-a avut în vedere factorul uman, în sensul de a nu pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Totodată, intimatele prin avocat, mai arată că prin procesul verbal încheiat la data de 06.06.2005 între Federaţiile în cauză şi Administraţie s-a menţionat fără echivoc în ce constă acea treime şi care sunt serviciile efectuate, şi posibilitatea de a se suplimenta numărul de trenuri în cazul extinderii zonelor calamitate prin inundaţii şi în raport de acest proces verbal, apreciază că greva declanşată este perfect legală iar cererea de suspendare este neîntemeiată.

În cazul în care, cererea dedusa judecăţii ar fi admisă, ar însemna că niciodată să nu poată fi declanşata vre-o grevă la cale ferata, fiind afectate într-un fel sau altul interesele călătorilor şi că nu pot exista conflicte de interese, iar pe de alta parte, imposibilitatea satisfacerii revendicărilor salariaţilor pe calea legală a grevei, considerând că dacă,

nu se poate declanşa o grevă nu se poate constata că există conflicte de interese.

Un alt aspect invocat de petentă prin cererea formulată, este acela al perioadei de suspendare de 30 de zile, timp în care administraţia poate negocia şi găsi soluţii pentru stingerea conflictului de interese, eventual prin elaborarea unor proiecte de acte normative, însa, au existat dezbateri şi anterior declanşării grevei, neajungându-se la nici o soluţie.

Concluzionând, arată că suspendarea grevei declanşate nu aduce nici o schimbare în privinţa urmărilor ce vor avea loc indiferent de data la care va începe greva, acum sau după cele 30 de zile, întrucât vor exista disfuncţionalităţi în mersul curent al activităţii societăţii, motiv pentru care, solicită respingerea cererii de suspendare a grevei ca neîntemeiată, depunându-se la dosar concluzii scrise.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la 6.06.2005 petenta S.N.C.F -„C.F.R. MARFA" - S.A. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu intimatele FEDERAŢIA SINDICATELOR RAMURII VAGOANE ŞI FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMÂNIA să dispună prin hotărârea ce se va pronunţa suspendarea grevei anunţată cu începere din 8.06.2004, ora: 7,00 pe un termen de 30 de zile.

În motivarea cererii petenta a arătat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.55 din Legea nr.168/1999 intrucât prin declanşarea grevei este pusă în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

A mai susţinut petenta că C.F.R. Marfă asigură transportul feroviar public de marfă, ce reprezintă un sector strategic de interes naţional, conform art.1 alin.3 din O.U.G. nr.12/1998 aprobată şi modificată prin Legea nr.89/1999.

Petenta a arătat că desfăşoară activităţi de interes naţional în scopul realizării transportului feroviar public de marfă şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării, iar prin încetarea lucrului în perioada inundaţiilor sunt afectate interese de ordin umanitar, datorită faptului că C.F.R. Marfa contribuie la transportul de alimente şi ajutoare către zonele sinistrate.

A mai susţinut petenta că prin încetarea lucrului sunt afectate şi alte

interese majore pentru economia naţională, cu consecinţa blocării fluxurilor tehnologice şi oprirea producţiei la agenţi economici de importanţă naţională, a întreruperii activităţii de tranzitare a mărfurilor din traficul internaţional ce atrage aplicarea de penalităţi, neasigurarea transportului produselor alimentare, medicamentelor şi a celor strict necesare pentru populaţie şi a combustibilului pentru necesitaţile populaţiei, transportul de combustibil fiind o prioritate conform O.G. nr.41/1997 şi H.G. nr.1286/2003.

O singură zi de întrerupere a lucruluai, a arătat petenta, are drept consecinţă împiedicarea efectuării de prestaţii de transport de marfa în valoare de zeci de milioane tone/nete/Km/zi, imobilizări de vagoane şi nave pentru care se vor plăti daune, o zi de grevă generală perturbând transportul, asigurarea activitătii agenţilor economici, aprovizionarea populaţiei, desfăşurarea activiţaţilor specifice de interes umanitar, social, public de catre personalul medical şi militar.

Analizând actele şi lucrările dosarulul Curtea reţine următoarele:

Intimatele au notificat-o pe petentă privind declanşarea grevei generale începănd cu data de 8.06.2005 aşa cum rezultă din adresa depusă la dosar.

Curtea constată că, greva este o expresie a existenţei unui conflict colectiv de muncă, iar dreptul la grevă este recunoscut şi garantat de art.43 din Constituţia României şi de prevederile Pactului Internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale în art.8, la care România este parte şi care face parte din dreptul intern al statului român.

Condiţiile de declanşare şi de desfaşurare a grevei sunt prevăzute şi reglementate de dispoziţiile Legii nr.168/1999, in cazul conflictului colectiv de muncă ce are ca obiect interesele cu caracter profesional social şi economic ale salariaţilor denumit şi conflict de interes conform art.4 din Legea nr.168/1999 acesta se poate declanşa în condiţiile art.12 lit. b în situaţia în care unitatea nu acceptă revendicările formulate de salariaţi.

Legea nr.168/1999 reglementează, de asemenea, cazurile în care controlul jurisdicţional al instanţelor de judecată se exercită în privinţa posibilităţii suspendării grevei conform art.55 din lege sau a încetării grevei conform art.58 şi următoarele din lege.

În speţa dedusă prezentei judecăţi, Curtea a fost investită conform art.55 cu o cerere de suspendare a grevei.

Condiţiile de suspendare a grevei prevăzute de legea în vigoare sunt de strictă interpretare şi aplicare şi vizează situaţia în care prin continuarea grevei s-ar pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Este adevărat că dispoziţiile legii anterioare, Legea nr.15/1991, abrogată 1a apariţia Legii nr.168/1999 prevedeau în art.30 un cadru mai larg în care se putea aprecia asupra suspendării, respectiv afectarea intereselor majore pentru economia naţională sau intereselor de ordin umanitar.

In speţă însă, petenta este ţinută a demonstra incidenţa cazurilor determinate de dispoziţiile art.55.

Fata de limitele cadrului legal, în care a fost investită, Curtea apreciază că petenta nu a făcut dovada existenţei unor situaţii de natură a pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.

Astfel faptul că transportul feroviar public de marfă este o activitate de interes national şi că încetarea lucrului afectează interesele majore ale economiei naţionale nu se încadrează în condiţiile prevăzute, de lege lata, în art.55 întrucât aspectele învederate nu vizează în mod nemijlocit periclitarea vieţii sau sănătăţii oamenilor ci se subsumeaza condiţiilor existente în reglementarea anterioară a Legii nr.15/1991 ce nu mai poate face obiectul analizei, fiind abrogată în prezent.

De asemenea s-a susţinut că încetarea lucrului afecteaza şi înterese de ordin umanitar datorită faptului că petenta contribuie la transportul de ajutoare către zonele calamitate, a produselor strict necesare pentru populaţie şi a combustibilului.

Nici o astfel de susţinere nu poate fi reţinută întrucât din probele administrate rezultă că între părţi a fost încheiat un protocol prin care se pune în aplicare obligaţia de a asigura o treime din activitatea de transport, cu posibilitatea suplimentării acesteia către zonele calamitate astfel încât, în cadrul acestei înţelegeri, se pot aprecia ca prioritare transporturile de natura celor descrise de petentă.

În ceea ce priveşte consecinţele grevei pe planul pierderilor materiale izvorâte din daunele calculate pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceste aspecte nu sunt relevante întrucât nu se încadrează în dispoziţiile art.55 din Legea nr.168/1999, urmând a fi înlăturate.

Faţă de aceste împrejurări, Curtea apreciază că petenta, prin aspectele învederate în cererea de suspendare nu a făcut dovada incidenţei în cauză a condiţiilor prevăzute de art.55 din Legea nr.168/1999 astfel încât, va respinge cererea ca neîntemeiată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge cererea de suspendare a grevei formulată de petenta SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ, „C.F.R. MARFĂ" - S.A. în contradictoriu cu intimatele – FEDERAŢIA SINDICATELOR RAMURII VAGOANE ŞI FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMÂNIA, ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 8 iunie 2005.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Simona Cristescu.

 

 

GREFIER,

Maria Bîtculescu

 

 

 

 

 

Red.C.S

Dact.I.P.

2 ex./13.06.2005

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]