FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

           Afiliată la Cartel ALFA, ALE şi CSNTR

   

                                            Lista Rusinii      

   

  Spune NU desființării SMURD! - clic aici!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acasă Site Nou Legături International LEX Locomotive

    OMT 1095/2006


31 august 2006

 

A fost publicat în Monitorul oficial Ordinul Ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 1095/2006 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

 

 

 

ORDIN   Nr. 1095 din 13 iunie 2006

privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 12 iulie 2006

 

    În temeiul prevederilor art. 3 şi ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Anexa nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 şi 364 bis din 28 mai 2003, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării.

 

                          Ministrul transporturilor,

                          construcţiilor şi turismului,

                          Gheorghe Dobre

 

    ANEXA 1

    "(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 447/2003)

 

    Organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei

 

    ART. 1

    (1) Comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, denumite în continuare comisii teritoriale, sunt organizate şi funcţionează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi au ca atribuţie elaborarea avizelor de aptitudine medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei.

    (2) Comisia teritorială este constituită din:

    - medic de specialitatea medicină internă;

    - medic de specialitatea chirurgie generală;

    - medic de specialitatea oftalmologie;

    - medic de specialitatea O.R.L.;

    - medic de specialitatea neurologie;

    - medic de specialitatea psihiatrie;

    - medic specialist de medicina muncii;

    - şeful laboratorului de psihologie;

    - secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).

    ART. 2

    Comisia centrală de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului Universitar "CF Witting" Bucureşti şi are ca atribuţii rezolvarea contestaţiilor pentru avizele medicale şi psihologice de APT cu restricţii/INAPT elaborate de comisia teritorială.

    ART. 3

    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor teritoriale medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, prevăzut în anexa nr. 11a).

    ART. 4

    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, prevăzut în anexa nr. 11b)."

 

    ANEXA 1

    [ANEXA Nr. 11a)]

 

                                  REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a comisiilor teritoriale medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei

 

    ART. 1

    La nivelul unui ambulatoriu de specialitate nu poate funcţiona decât o singură comisie teritorială de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, denumită în continuare comisie.

    ART. 2

    (1) Comisia este coordonată de un preşedinte desemnat de către Direcţia de securitate medico-socială şi sănătate din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului dintre membrii respectivei comisii de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei.

    (2) Secretarul comisiei va fi desemnat din personalul angajat în compartimentul de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, unde se păstrează dosarele de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei numerotate pentru fiecare persoană cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei. Aceste dosare individuale conţin fişele medicale personale tip siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, precum şi avizul psihologic pentru persoana respectivă, conform modelului cuprins în anexa nr. 7.

    (3) În cazul în care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, preşedintele comisiei va desemna temporar un înlocuitor dintre medicii de specialitate din ambulatoriu (sau psihologi), care participă la examinările de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei.

    ART. 3

    (1) Comisia se întruneşte zilnic în vederea discutării fişelor medicale sau a caietelor de examinare psihologică şi pentru stabilirea avizelor medicale şi psihologice.

    (2) Comisia poate elabora avize, dacă se întrunesc cel puţin două treimi din numărul membrilor.

    (3) Hotărârile luate sunt consemnate de secretarul comisiei într-un registru de procese-verbale.

    ART. 4

    Comisiile avizează medical şi psihologic personalul care:

    a) se prezintă la examenele de admitere în unităţile de pregătire pentru funcţii cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;

    b) se angajează în funcţii cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei;

    c) se transferă în funcţii cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei;

    d) îşi desfăşoară activitatea în funcţii de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei; în acest caz personalul este examinat periodic, la cerere, la sesizarea conducerii unităţii sau a organelor de control abilitate.

    ART. 5

    (1) Comisia programează personalul la control periodic pentru anul următor, pe baza tabelelor nominale transmise de angajatori comisiilor până la data de 1 decembrie a anului în curs.

    (2) Tabelele cuprind lista personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei ale cărui avize medicale şi psihologice îşi pierd valabilitatea în cursul anului următor şi vor avea următoarele rubrici: număr curent, numele şi prenumele, codul numeric personal, funcţia din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi locul de muncă, vechimea în ani în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, data ultimului aviz primit.

    (3) Comisia va înscrie în tabel data prezentării personalului, eşalonat pe toată durata anului următor, restituind până la data de 25 decembrie a anului curent câte un exemplar angajatorilor.

    (4) Prin derogare de la aceste reglementări, personalul navigant român îmbarcat pe navele sub pavilion român sau străin poate:

    - să efectueze examenele medicale şi psihologice la sosirea în ţară, dacă la data programării se afla pe o navă care era în afara ţării;

    - să efectueze controlul medical şi/sau psihologic la altă comisie teritorială de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei decât cea la care a fost programat, dacă în momentul expirării avizului de aptitudine îşi desfăşoară activitatea în zona de competenţă a acesteia.

    ART. 6

    (1) Persoanele fizice sau juridice care solicită examene medicale şi psihologice pentru siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei în afara programărilor vor depune aceste solicitări la fişierul de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei din cadrul ambulatorului de specialitate, care le va preda comisiei în vederea programării.

    (2) Pentru examinările cu plată, prezentarea la examinare este condiţionată de dovada plăţii tarifului în contul spitalului de care aparţine comisia, cu cel mult o săptămână înainte de data prezentării la examen, şi de prezentarea adeverinţei de boli cronice, emisă de medicul de familie (conform modelului prezentat în anexa nr. 10.

    ART. 7

    Fiecare comisie teritorială dispune de un fişier de siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei în care se regăseşte Registrul de evidenţă a siguranţei circulaţiei având următoarele rubrici: numele şi prenumele personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, codul numeric personal, numărul dosarului personal de siguranţa circulaţiei şi/sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare, funcţia din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, numele, prenumele, adresa şi codul medicului de familie şi concluzia examinării.

    ART. 8

    Comisiile păstrează avizele înscrise pe fişa medicală personală tip siguranţa circulaţiei şi/sau pe caietele de examinare psihologică, în fişierul propriu, fiind centralizate în Registrul de evidenţă a siguranţei circulaţiei şi navigaţiei, care va fi actualizat permanent în funcţie de mişcările de personal, în format scris şi electronic.

    ART. 9

    Comisia elaborează avizul medical prin corelarea rezultatelor examinărilor medicale efectuate în cabinetele de specialitate ale ambulatoriilor: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, O.R.L., neurologie, psihiatrie, precum şi a rezultatelor examinărilor altor specialităţi, efectuate în funcţie de individualitatea cazului examinat.

    ART. 10

    Comisia elaborează avizul de aptitudine psihologică prin sinteza datelor obţinute prin anamneză, observaţie asupra comportamentului şi aplicarea probelor psihologice stabilite în raport de cerinţele funcţiei şi de scopul urmărit.

    ART. 11

    În cadrul fişierului de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei există evidenţa operativă a inapţilor, care se consemnează în registrul de evidenţă a inapţilor pentru siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi care se completează pe baza avizelor de inapt comunicate de comisie, cu următoarele date: numele şi prenumele, codul numeric personal, unitatea, funcţia, data examinării, motivul inaptitudinii, avizul obţinut în urma reexaminării la Comisia centrală de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.

    ART. 12

    Comisia prezintă conducerii spitalului referate lunare privind activitatea desfăşurată, care conţin următoarele informaţii:

    - numărul total de examinări;

    - numărul de examinări pe tip de transport;

    - numărul de examinări pe tipuri de examinări (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică etc.);

    - numărul de inapţi, cu precizarea diagnosticului şi a tipului de inaptitudine;

    - numărul de avize restrictive, cu precizarea motivului restricţiei;

    - numărul examinărilor gratuite şi numărul celor cu plată.

    ART. 13

    Comisia va transmite Comisiei centrale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, conform reglementărilor în vigoare, dosarul de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei al persoanelor care solicită aprobare la direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în vederea reexaminării medicale sau psihologice, după primirea aprobării în scris privind această reexaminare.

    ART. 14

    Comisiile pot elabora unul dintre următoarele avize de aptitudine/inaptitudine medicală şi psihologică:

    a) APT (medical, psihologic) pentru

..............................................................................

              (funcţia din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei)

Acest aviz se elaborează pentru candidaţii la examene în şcoli şi pentru personalul din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, care corespund medical şi psihologic şi pot fi şcolarizaţi, angajaţi, reangajaţi, menţinuţi ori schimbaţi în funcţia din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;

    b) APT cu restricţii (medical, psihologic) pentru

..............................................................................

               (funcţia din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei)

Acest aviz restrictiv medical se elaborează pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, care prezintă afecţiuni medicale şi/sau chirurgicale ce limitează exercitarea funcţiei din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei la capacitate maximă.

    Acest aviz restrictiv psihologic se elaborează pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei pentru diminuarea potenţialului aptitudinal psihologic;

    c) APT cu recomandări (medical, psihologic) pentru

..............................................................................

             (funcţia din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei)

Acest aviz se elaborează pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, pentru care medicii specialişti sau/şi psihologii indică anumite recomandări în vederea exercitării funcţiei din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei la capacitate maximă.

    Recomandările pot cuprinde şi reducerea intervalului de timp dintre două controale periodice, precum şi dispensarizarea pentru anumite afecţiuni cronice;

    d) INAPT (medical, psihologic) pentru

..............................................................................

             (funcţia din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei)

Acest aviz se elaborează pentru candidaţii la examene în şcoli sau pentru personalul din transporturi, care nu corespund din punct de vedere medical şi psihologic pentru şcolarizare, angajare, reangajare ori menţinere în funcţia din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei pentru care s-a solicitat examinarea;

    e) INAPT TEMPORAR pentru .................................................

                             (funcţia din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei)

    Se va prezenta pentru ....................................................

    ART. 15

    Controlul medical şi psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, se efectuează la termenele stabilite în anexa nr. 2, cuprinzând lista funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi condiţiile de examinare medicală şi psihologică.

    ART. 16

    În cazul şcolilor de pregătire profesională pentru funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, autorizate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, unde examenele medicale şi psihologice constituie condiţie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisie şi conducerea şcolii, la solicitarea scrisă a acesteia.

    ART. 17

    Avizele medicale şi psihologice se emit în conformitate cu prevederile prezentului ordin, în formă informatizată, şi sunt transmise de secretariatul comisiei, prin poştă, angajatorului, respectiv persoanei solicitante. Copiile acestor avize se păstrează în baza de date a comisiilor, precum şi într-un registru cuprinzând datele de primire a documentaţiei şi de expediere a avizelor. Este interzisă eliberarea avizelor direct persoanelor examinate sau deţinerea de documente de examinare de către aceste persoane pe perioada examinării.

    ART. 18

    Avizele medicale şi psihologice eliberate de comisia din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau de unităţi autorizate ori agreate de acesta vor avea aplicate ştampila unităţii, în tuş violet, lângă semnătura preşedintelui comisiei, precum şi ştampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.

    ART. 19

    Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei teritoriale membrii acesteia vor primi o indemnizaţie de participare la comisie de 15% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite.

 

    ANEXA 11b)

 

                                 REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei

 

    ART. 1

    Comisia centrală medicală şi psihologică de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei este compusă din:

    a) medici şefi de secţie de profil sau medici cu grad de medic primar, reprezentând cele 6 specialităţi medicale de bază, prevăzute în fişa de examinare medicală pentru siguranţa circulaţiei şi navigaţiei;

    b) medici specialişti, care vor fi cooptaţi în comisia medicală şi psihologică pentru precizarea diagnosticului unor afecţiuni complexe ce au dus la inaptitudinea sau la avizul restrictiv al personalului din transporturi;

    c) 5 psihologi principali, care vor soluţiona contestaţiile la avizele de profil ale comisiilor teritoriale;

    d) un secretar.

    ART. 2

    (1) Componenţa Comisiei centrale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei (denumită în continuare Comisie centrală) este propusă de Direcţia de securitate medico-socială şi sănătate din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi aprobată prin ordin al ministrului.

    (2) Comisia centrală este coordonată de un preşedinte.

    ART. 3

    Comisia centrală se întruneşte în afara orelor de program, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

    ART. 4

    Comisia centrală prezintă direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului planificarea activităţii lunare, precum şi rapoartele de activitate lunară.

    ART. 5

    Principalele atribuţii ale Comisiei centrale sunt:

    a) efectuează reexaminarea medicală şi psihologică a personalului care a primit avizul de inapt de la comisiile teritoriale, în baza:

    - aprobării direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

    - dosarului medical (psihologic) al solicitantului, transmis în baza aceleiaşi aprobări de către comisia teritorială la care solicitantul a fost declarat inapt sau restricţionat medical ori psihologic;

    b) emite avize de aptitudine sau inaptitudine, precum şi avize restrictive care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât şi pentru unitatea angajatoare;

    c) urmăreşte respectarea avizelor emise şi evoluţia cazurilor din punct de vedere medical şi psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară la un interval variabil, având în vedere caracterizarea de la locul de muncă şi concluziile dispensarizării teritoriale la unităţile reţelei transporturilor;

    d) elaborează semestrial sinteze cu privire la starea medicală şi psihologică a personalului examinat la nivelul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi le transmite direcţiei de specialitate;

    e) elaborează propuneri metodologice pentru îmbunătăţirea activităţii de examinare medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei;

    f) efectuează activităţi de evaluare, monitorizare şi autorizare în baza reglementărilor legale sau a dispoziţiilor transmise de direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

    ART. 6

    (1) În vederea reexaminării medicale la Comisia centrală, persoanele cu aviz restrictiv sau de inaptitudine medicală vor fi în mod obligatoriu spitalizate pentru o perioadă de maximum 7 zile în secţiile Spitalului Universitar "CF Witing" Bucureşti.

    (2) Programarea pentru internare a persoanelor cu avize restrictive sau de inaptitudine se face de către secretariatul Comisiei centrale.

    (3) Pentru reexaminarea psihologică, persoanele cu aviz de inaptitudine sau cu restricţii vor fi programate la Laboratorul de psihologie al Spitalului "CF Witing" Bucureşti şi vor fi examinate de psihologi membri ai Comisiei centrale.

    ART. 7

    Copia de pe biletul de externare se va transmite Comisiei centrale pentru a fi ataşată la dosarul medical individual în vederea elaborării avizului medical.

    ART. 8

    (1) Avizul medical se stabileşte de Comisia centrală şi se semnează de preşedintele acesteia.

    (2) Avizul psihologic se stabileşte de psihologul examinator, se semnează de şeful laboratorului pentru conformitate şi se contrasemnează de preşedintele Comisiei centrale.

    (3) Avizele medicale şi psihologice eliberate de Comisia centrală vor avea aplicate ştampila unităţii, în tuş violet, lângă semnătura preşedintelui Comisiei centrale, precum şi ştampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.

    ART. 9

    Avizul stabilit de Comisia centrală, semnat de preşedintele acesteia, se emite informatizat şi se transmite comisiilor teritoriale, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea examinării, de secretariatul Comisiei centrale, iar avizele de inaptitudine şi de retragere temporară din funcţiile de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei se vor transmite, după caz, prin notă telefonică, telegramă, fax sau prin corespondenţă, în maximum 24 de ore de la efectuarea examinării.

    ART. 10

    Ultimul aviz emis de Comisia centrală rămâne definitiv şi are valabilitate egală cu termenul de periodicitate de examinare. Avizul de aptitudine va fi luat în mod obligatoriu în consideraţie la examinarea periodică ulterioară.

    ART. 11

    În cazuri excepţionale şi bine motivate directorul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate aproba, înainte de expirarea termenului de valabilitate, reexaminarea medicală a persoanelor care au primit aviz de inaptitudine sau de restricţie.

    ART. 12

    Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei centrale membrii acesteia vor primi o indemnizaţie de participare la comisie de 15% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite.

 

Varianta MS-Word a documentului

 

 

Trimite mesaje la webmaster@fml.ro cu întrebări sau comentarii despre această pagină web.
Ultima modificare: 28-05-2012 02:15

Federatia Mecanicilor de Locomotivă [http://www.fml.ro]